1. Wymagane do podpisania umowy wypożyczenia przyczepy są dane z dwóch dokumentów tożsamości (dowodu osobistego lub paszportu oraz prawa jazdy). Kierujący kamperem powinien mieć ukończone 26 lat oraz posiadać prawo jazdy kategorii B przez okres minimum 3 lat.
 2. Rezerwacja pojazdu tylko poprzez podpisanie umowy lub wpłacenie opłaty rezerwacyjnej. Nie przyjmujemy rezerwacji telefonicznych. Odbiór pojazdu w dniu wynajmu najpóźniej do godziny 18.00. W dniu zwrotu pojazd powinien być przekazany Wynajmującemu do godziny 11.00.
 3. Sporządzenie kalkulacji cenowej, wyceny wynajmu pojazdu wg zapytania Klienta wysłanego na adres info@autorental24.pl lub poprzez uzupełnienie formularza rezerwacyjnego znajdującego się na stronie internetowej wypożyczalni.
 4. Podpisanie umowy wypożyczenia pojazdu przez obie Strony (forma i miejsce do ustalenia)
 5. Wpłata przez Klienta opłaty rezerwacyjnej (opłata ta nie podlega zwrotowi) w wysokości 30% ceny najmu do 3 dni po otrzymaniu potwierdzenia o wstępnej rezerwacji e-mailem z adresu rezerwacje@autorental24.pl. Po otrzymaniu wpłaty wynajmujący prześle klientowi umowę na wypożyczenie pojazdu.
 6. Wpłata pozostałej części kwoty za wynajem oraz kaucji w wysokości 5000,00 złotych brutto minimum 3 dni przed wypożyczeniem pojazdu (daty zgodne z umową).
 7. Jeżeli kaucja i opłata końcowa za całość wynajmu nie zostanie wpłacona pojazd nie zostanie wypożyczony a wpłacona opłata rezerwacyjna nie jest zwracana.
 8. Kaucję przyjmujemy przelewem na konto, gotówką, kartą płatniczą lub kredytową. W przypadku pobrania kaucji kartą, zwrot nastąpi na kartę z której została dokonana płatność w ciągu 7 dni roboczych od zdania pojazdu.
 9. Wydanie oraz zwrot pojazdu odbywa się w siedzibie wypożyczającego.
 10. Najemca zobowiązany jest do należytego dbania o stan techniczny pojazdu oraz o czystość i bezpieczeństwo.
 11. Pojazd powinien zostać zwrócony w stanie nie gorszym (protokół odbioru) od otrzymanego w dniu wydania. Wyjątek stanowi zużycie wynikające z normalnej eksploatacji.
 12. Zabronione jest podnajmowanie pojazdu osobom i firmom trzecim.
 13. W pojeździe obowiązuje bezwzględny zakaz używania ognia otwartego, palenia papierosów, e-papierosów, fajek i innych używek oraz całkowity zakaz przewożenia i używania narkotyków.
 14. W pojeździe nie wolno trzymać materiałów niebezpiecznych, toksycznych oraz wybuchowych. Wyjątek stanowi butla gazu z propanem, która została dostarczona przez Wynajmującego.
 15. Trzymanie zwierząt w pojeździe wymaga pisemnej zgody wynajmującego.
 16. Najemca zobowiązany jest niezwłocznie / natychmiast poinformować Wynajmującego o każdej stwierdzonej awarii, usterce, kolizji i zastosować się do wszystkich wskazówek dotyczących postępowania w zaistniałej sytuacji.
 17. Najmujący wyraża zgodę na pobranie z kaucji opłaty za naprawę szkody która została przez Niego wyrządzona. Jeżeli szkoda przewyższa wpłaconą kaucję i nie zostanie pokryta z ubezpieczenia AC pojazdu lub OC sprawcy Najemca zgadza się na dopłatę pozostałej kwoty i nie wyraża sprzeciwu.
 18. Wszystkie Szkody wyrządzone przez Najemcę są usuwane z wpłaconej przez Najemcę kaucji. Szkody takie nie są zgłaszane do ubezpieczyciela. Jeżeli szkody przewyższają wpłaconą kaucję, Najemca zobowiązany jest pokryć wszystkie koszty naprawy tych szkód. Najemca wyrażą na to zgodę.
 19. Całkowity zwrot kaucji nastąpi w ciągu 7 dniu od zwrotu pojazdu po dokładnej weryfikacji stanu technicznego oraz wyposażenia pojazdu.
 20. W przypadku szkody wyrządzonej przez osoby trzecie w tym szkody komunikacyjnej która będzie likwidowana z OC sprawcy, do czasu całkowitej naprawy tej szkody zostaje wstrzymana wypłata całej kaucji gwarancyjnej lub jej część jeżeli naprawa będzie poniżej 5000,00 złotych brutto. Zwrot kaucji nastąpi po naprawie całkowitej pojazdu z OC. Jeżeli sprawca szkody nie miał OC albo nie pokrył szkody z własnych środków za szkodę odpowiada Najemca tak jak za własną.
 21. Klient wyraża zgodę na monitorowanie pojazdu systemami GPS podczas jego użytkowania.
 22. Pozostałe warunki wynajmu określa umowa wynajmu oraz kodeks cywilny.
 23. Wypożyczalnia bez podania przyczyny może odmówić wydania, wypożyczenia pojazdu. W tym przypadku jeżeli została wpłacona opłata rezerwacyjna zostaje ona zwrócona na konto Najemcy w terminie 7 dni od daty poinformowania Najemcy o takim fakcie.KontaktKontakt